باتوجه به روند کاهشی منابع طبیعی و انرژی های تجدید ناپذیر در چند قرن اخیر همواره یکی از بزرگترین
دغدغه های جوامع بشری چگونگی مصرف بهینه از این منابع می باشد . در حوزه های مختلف روش های
متنوعی به منظور کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی مورد استفاده قرار گرفته است با توجه به این اصل مهم
که بیشترین میزان اتلاف انرژی مربوط به بخش ساختمانی است . یکی از بهترین راهکارهای مناسب در بهینه
سازی مصرف انرژی در ساختمان های کشور استفاده از پنجره های با شیشه دوجداره می باشد .